Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

BURS YÖNETMELİĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Fabev Vakfı’nca üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara verilebilecek ödüllere ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf                     : Fabev ( Faik Besimoğlu Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı)

Yönetim kurulu  : Fabev  Vakıf Yönetim Kurulu’nu,

Burs komisyonu : Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/ veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilci ile oluşan komisyonu,

İfade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 3 ve 4/H maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

Bursların Türleri

Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

Tüm konu  ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek ‘’ Lisans Bursları’’

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Madde 5- Fabev Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

  1. Maddi İmkanları Yetersiz Olmak

Madde 6- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

lll. Başarılı Olmak

Madde 7- Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkandan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs 4 yıl veya yarıyıl normal eğitim- öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları ( Yüksek Lisans ve Doktora )

Madde 8- Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıktı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

lV. Diğer Şartlar ve Özellikler

Madde 9- Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 23; tezli yüksek lisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.

Madde 10- lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

BURS TAHSİS SÜRECİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Madde 11- Burs komisyonu, Yönetim kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/ veya Vakıf Yöneticileri arasında belirleyeceği iki temsilciden oluşur.

Kontenjan Tespiti ve Duyurulması

Madde 12- Her yıl için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulması Vakfın Web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

Bursun Süresi

Madde 13- Vakıf bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında ( tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisan öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami dört yıl, tıp fakülteleri için azami altı yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami iki yıl, doktora programında azami dört yıllık süre için verilir.

Başvuru

Madde 14- Vakıf bursu için başvurular, Vakfın web sitesinde örneği ekli öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin ikinci bölümünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Vakfın web sitesinden temin edeceği öğrenci başvuru belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Vakıf adresine kargo ile teslim edilir.

Madde 15- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

  1. Nufus Cüzdanı Örneği,
  2. Adli Sicil Belgesi,
  3. İkamet kağıdı ve iletişim bilgileri
  4. Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayların ÖSYM Sonuç belgesi fotokopisi ile gerekirse üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren üniversite öğrenci işleri başkanlığından alınacak belge,
  5. Lisans öğrenimi ara sınıftaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,
  6. Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edidiğini gösterir üniversite’den alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
  7. Lisansüstü öğreniminin ileri yıllardaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya;ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
  8. Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Adayların Seçilmesi

 

Madde 16- Vakıf bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır.

 

Burs Tahsisi

 

Madde 17- Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim kurulu’nca yapılır. Yönetim kurulu başvuran adayların durumlarını burs komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeler ister; mülakat yapar ve nihai kararı verir.

 

Vicdani Yükümlülük

 

Madde 18- Her vakıf burslusu, kendisini vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdani bir sorumluluktur.

 

Bursun Ödenmesi

 

Madde 19- Burs tutarı lisan, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

 

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

 

Madde 20-Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen traskriptlerinde, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, AGNO’nun ( okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı genel Not Ortalaması ) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir.

 

Lisansüstü Bursları

 

Madde 21- Tezli lisans ve doktora bursunun devamı için öğrencinin genel not ortalamasının bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az BB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olması şarttır.

Madde 22- Bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa 1 aydan ziyade hapis veya daha ağır bir ceza ile mahkum olanlar ve öğrenci disiplin yönetmeliği ve yurtlar yönetmeliği uyarınca ceza alan; herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir. Bu durumların söz konusu olması halinde, bursiyer en geç 15 gün içinde vakfa bildirimde bulunmak zorundadır. Burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız ödeme ilgiliden geri alınır. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

Madde 23- Bursun tahsisinde maddi imkanları yetersiz olmak gerek koşuludur. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği taktirde burs vakıf tarafından kesilir ve  o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin, Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilir. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde 24- Vakıf bursları , eğitimleri boyunca veya sonrasında vakıf’ça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal , kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

Madde 25- Ödüllerin amacı;

Çok çalışmayı teşvik etmek , üstün başarılı olmayı özendirmek, ve çalışkan, başarılı insanları, ödüllendirmek yoluyla Fabev topluluğuna tanıştırmak ve genel olarak topluma tanıtmak ve örnek göstermektir.

Fabev Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü

Madde 26- Yıl sonu genel başarı ortalaması bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az BB, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00, 100 üzerinden en az 80 olan burslu, bir aylık ek burs ile ödüllendirilir. (Aynı şartlarda mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılır.)

Fabev Vakfı Tezli Yüksek lisans Onur Ödülü

Madde 27- Fabev vakfı yurtiçi tezli yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması en az BA/AA, 3.50/4.00  veya  85/100 olan vakıf burslusu, bir aylık ek burs ile ödüllendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Mali Hükümler

Madde 28- verilecek her türlü burs ve ödüllerin sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bi iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim kurulu, bi iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalamlerinden aktarma yapabilir.

İdari Hükümler

Yürürlük

Madde 29- Bu yönetmelik, vakıf mütevelli heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- bu yönetmelik hükümlerini, yönetim kurulu yürütür.